FAC Philipstoren Leuven

Aansprakelijkheidsbeperking Deze pagina afdrukken.

 

De Belgische Staat en de instanties die dit systeem van informatie voorzien, geven geen enkele garantie en aanvaarden evenmin enige aansprakelijkheid inzake de juistheid of de volledigheid van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld.


De Belgische Staat en alle instanties die het systeem van informatie voorzien, wijzen elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem, het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, alsook in verband met de juistheid of de volledigheid van deze informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik. De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen de Belgische Staat worden ingediend of tegen om het even welke andere instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.


In geen geval zal de Belgische Staat, of om het even welke instantie die het systeem van informatie voorziet, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor toevallige schade of gevolgschade, van welke aard ook.


Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen de Belgische Staat of tegen om het even welke instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.


Gelieve dit systeem onmiddellijk te verlaten indien u met deze voorwaarden niet akkoord gaat.